Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 4, Issue 15, 2022

The pharmacological mechanism study of traditional prescription Meng-He Long-Huo-Tang on the treatment of rheumatoid arthritis

Xiuwen Li, Ruxiang Ou, Xuejiao Lian, Jialing Tang, Yingna Chen, Cheli Wang, Xiaoying Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.041510

Original article of prevalence, risk factors and clinical characteristics of constipation in Chinese patients with schizophrenia

Yan Kong1, Jianjun Hu1, Xirong Sun1, Haiying Min1, Ling Wang1, Jie Yuan1, Jiechun Zhang1, Xiangyang Zhang2,3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.041509

New Developments in the Study of Surface Coatings for Titanium Implants

Huiyu He, Dumanbieke·Amantai, Sifan Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.041505