Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 5, Issue 3, 2023

Master Cao's Experience in Treating Lung Cancer

Xuejuan Zhai1, Yaohui Li2, Liping Cao2, Mian Chu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050316

Advances inprogrammed cell death in temporomandibular joint osteoarthritis

Peng Yu1,2, Yinghao Jing1,2, Zhongcheng Gong1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050311

Research progress of temporomandibular joint in adolescent malocclusion

Yinghao Jing1,2, Peng Yu1,2, Yishan Liu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050310

Research progress of laser caries prevention

Wenxian Fan1, Kai Feng1, Jin Zhao1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050309

Therapeutic effects of different doses of peroperative intravenous dexmedetomidine for postoperative incision pain in rats

Yuansheng Wang1, Zihan Zhu1, Yuming Li2, Hongmei Dong3, Xiangjie Liu1, Zhibing Yan1, Fang Cheng1, Yanming Huang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050301