Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 4, Issue 3, 2022

Treatment of Scapulohumeral Periarthritis with C-Shaped Needle Knife Release

Yin Hang1, Dong Bo2, Yang Feng2, Yuan Puwei2, Kang Wulin2, Liu Deyu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040309

A review about risk factors for bruxism in adults

Bangxiu Zheng1, Jiaping Ma1, Xing Wang1, Yinxuan Pu1, Hao Sun1, Yu Su1, Quan Yang1, Shangyi Lu1, Huiyu He1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 1, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040306