Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 1, Issue 4, 2019

The Principle And Method Of Laparoscopic Weight-Loss Surgery

He Meilin 1, Qiao Yanyong 1,*, Li Ruimin1, Li Yingxu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010413

Feasibility Study of Bacterial Hull as Immunological Adjuvant

Huiwen Kan, Xiaojing Shi, Qiuning Liu, Yanyan Bao, Yiming Chen, Jin Wang**, Zhenqiu Gao*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010411

Application of Dialectical Thinking in Clinical Teaching of Type 2 Diabetes

Huan Lu1, Hongmei Liu2, Jia Zhang1, Jiangdong Wu1, Fuchen Wu1, Dezhong Lu 2,*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010410

A case report of male pseudohermaphroditism caused by 17 α-hydroxyenzyme deficiency

Yanyan zhu1, Wei tian2, Guanqi gao3, Wenhua du 3*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010408