Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 4, Issue 8, 2022

Progress in the Treatment of Diarrhea in Children

Jing Liu1, Yanping Shi2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040809

Lycopene counteracts palmitate-induced “two-hit” in mouse primary hepatocytes via triggering NAMPT/Sirt1 pathway

Yaoxiang Zhu1, Yafang Chen2, Lei Zhu2, Xian Zheng2, Xiaoying Zhou1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040807

Antibacterial Activity and Mechanism of Aureusidin Against Staphylococcus Aureus

Jie Ren, Jianyin Zhou, Wenzheng Zhang, Jichao Zhou, Shaojun Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040806

Progress in Immunotherapy for Non-small Cell Lung Cancer

Fang Du1, Bofan Hu1, Peng Xu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040805

Study on Chitosan Nanoparticles in Liver Cancer

Zhi Zhang1, Zebin Zhang2, Xinxin Wang3, Yulong Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040804

The relationship between miRNA and colon cancer

Haonan Chen, Xuehui Zhou, Akida·Akbar, Xu Deng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040803