Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 5, Issue 9, 2023

Research Progress of Chinese and Western Medicine in the Treatment of CRC

Liu Lei1, Quan Jianfeng2, Zhang Peiyun1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 30, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050920

Research Progress of TCM Psychological Techniques in the Treatment of Clinical Depression

Xiaoming Zhang, Xuewu Dong, Cheng Yang, Wensheng Wang, Jiayan Fang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050911

Research Progress in the Treatment of Knee Osteoarthritis with Chinese Medicine

Wang Jiale1, Zhao Yinglin2, Yang Yurong1, Jiang Wentao1, Zhang Shuwen1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050907

Research advance in self-advocacy in elderly patients

Meiqin Feng1, Hongfang Chen2, Xinghuan Wang1, Jinyan Chen1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050903