Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 6, Issue 1, 2024

Mechanism of Jiawei Sanzi Yangqin Decoction in the Treatment of Asthma Based on Network Pharmacology and Molecular Docking

Rongbing Fu1, Wei Liang1, Jingkai Zhou1, Yufeng Zhao1,2, Libei Huang1, Hongshen Zhang1,2,3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2024

DOI: 10.25236/IJFM.2024.060106

Global Research Trends in Single-Cell Sequencing in Degenerative Disease Research: A Bibliometric and Visualization Study

He Fangzheng1,2, Gao Yuhao1,3, Liu Hualu1,3, Liao Changsheng1,2, Li Xiyong1,2, Han Pengfei1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2024

DOI: 10.25236/IJFM.2024.060102