Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 6, Issue 5, 2024

Association between Bone Mineral Density and Dietary Patterns in Elderly Women in Guangxi: A Cross-Sectional Study in China

Chaofan Xie1,2, Ziqi Chen1,2, Xu Tang3, Jiansheng Cai1,2, Tingyu Luo1,2, Tingyu Mai2, Yulu Chen1,2, Ruiying Li1,2, Xiashuang Zhang1,2, Zeyan Ye1,2, Liang Cao1,3, Jian Qin4, Zhiyong Zhang1,2, You Li1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFM.2024.060511

Comprehensive pan-cancer analysis identified GAB2 as a prognostic biomarker

Jin Chen1, Pinzhi Dong1, Yuan Ke1, Langlang Zhang1, Yuhan Yang1, Yingnong Wu1, Yudi Jin1, Jihong Feng2, Junmin Luo1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFM.2024.060508

Study of wavefront aberration after multi-focal intraocular lens implantation

Yiming Ma1, Danyan Liu2, Xi Lv3, Tao Lin1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFM.2024.060502