Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 4, Issue 3, 2022

Posterior transarticular V-shaped osteotomy of lumbar spine for the treatment of TCS: a case report and literature review

Zhankui Wang1, Xiyong Li1, Yuepeng Wang1, Wanjing Zhai1, Tianxi Tang1, Yunfeng Xu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 25, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040308

Tunicamycin Attenuates Cardiac Automaticity by Reducing HCN Current

Juanjuan Zhang1,2,3, Weizhe Liu4, Yue Zhang1, Hongxia Yang1, Yu Zhang1, Yan Zhang3, Yunxiao Liu3, Yongqing Shen2,3, Aiying Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040307

Research Progress in Relationship between Chronic Inflammation and Development of Esophageal Cancer

Qiannan Wang1, Jinfeng Shi1, Jiaqin Zheng1, Yuanyuan Li1, Hanyu Wang1, Yu Mi1, Zibo Dong1, 2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040306

Advances in Laboratory Diagnosis of COVID-19

Man Wu1, Dawang Wang1, Yanxia Ma, Feixue Feng2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040304