Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 5, Issue 10, 2023

Effect analysis of a novel pharmacy service model on promoting precision management of nationally negotiated drug

Li Li, Nan Zhou, Xianpeng Shi, Jing Li, Han Gao, Hang Feng, Peng Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051017

Impact of Intestinal Microbiota Disparities on Sodium Valproate Concentrations in Pediatric Epileptic Patients

Li Li, Yaning Zhu, Nan Zhou, Tongfei Yang, Hang Feng, Xianpeng Shi, Peng Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051016

The research landscape of ferroptosis in cognitive function: A bibliometric and visualized analysis

Zeyan Ye1, Liang Cao2, Xianghai Zeng1, Tingyu Mai1, Yuqian Cheng1, Xiashuang Zhang1, Yichen Lin1, Zhe Liu1, Meiling Du1, You Li1, Zhiyong Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051011

Research progress in the pathogenesis and treatment of premature ovarian failure

Subinuer·Maimaiti1, Telaitijiang·Tuerxun2, Yi Jinling1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051010

Effect and Significance of Quercetin on the Expression of CD44v6 and E-cadherin in Hela Cells

Manshu Lei, Quan Zhou, Aihua Chen, Wenfei Zheng, Wei Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051009

Research advances of ferritinophagy in renal diseases

Qi Wang1, Xiao Han1, Liyaxing Xu2, Anping Han3, Yong Feng4,  Hongbao Liu5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051007

The role of gap junction protein 43 in acute kidney injury

Dan Xia1,2, Hong Li1, Hongbao Liu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051006

Glutargin Versus Arginine for Hyperammonemia in Chronic Liver Diseases: A Randomized Controlled Trial

Miao Hao1, Wenjun Wang1, Juanjuan Shi1, Yaping Li1, Mei Li1, Guoying Pan1, Xiaoli Jia1, Jinhui Yang2, Shuangsuo Dang1, Xin Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051003

Global research trends in lumbar lateral interbody fusion (LLIF): a bibliometric and visualization study

Hualv Liu1,4, Changsheng Liao1,3, Weiwei Wang1,3, Shilei Qin2,4, Pengfei Han3, Yunfeng Xu2,4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051002

The effect and mechanism of oxytocin nasal spray on postpartum depression in primipara

Huang Qingqing1, Zeng Jingzheng1, Lin Lu1, Dai Xuemei1, Shi Qin2, Wu Xiao2, Gong Gu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051001