Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 5, Issue 6, 2023

Research progress of moxa smoke

Jiacong Li, Yu Gao, Jinfei Yan, Xinrong Guo

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050616

A Comparison of Sit to Stand Movement between Stroke Subjects and Healthy Subjects

Weiyi Zhan1, Jia Liu2, Zizhuo Xu3, Lan Zhu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050613

Meta-analysis of risk factors for maternal postpartum hemorrhage

Meixuan Wu, Zelin Hu, Yuanlu Jia, Jia Mei, Haibin Lu, Dianju Qin

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050609

Protective effect of tanshinone ⅡA, MAPK1, and RELA on ischemic injury after stroke

Huan Peng1, Chenming He1, Yunong Gui1, Chao Jiang2, Zhongjv Xu3, Fei Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050606

Investigation and Analysis of Hand Rehabilitation Exercise in Patients with Upper Limb Diseases

Yuanbin He1, Chenjie He2, Yanqi Chen3, Ying Cai4, Yining Huang2, Zhiru Zheng3, Ninggui Duan5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050605

Application of silk fibroin composite scaffold in bone tissue engineering

Wuxikun Wuran, Xiayidan Aihemaitijiang, Tiantian Zhu, Huiyu He

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050604