Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 4, Issue 9, 2022

Research Progress on the Taxonomy of Symptoms of Polycystic Ovary Syndrome

Li Yi1, Xiaoping Cui1, Gege Li1, Mingzhu Huang1, Juanjuan Zhang1, Xinchun Xiao2, Xia Liu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 25, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040909

Clinical Application of Asarum in Children with Pulmonary Diseases

Shuzhen Liu1, Yaxiong Guo2, Ye Zhang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040906

Multiorgan trauma with rare fall-related aortic dissection: case report and review of the literature

Tao Li1, Zhonghan Wu1, Jingkun Wang1, Yuntao Tang1, Yao Zhao1, Shuisheng Yu1, Meige Zheng1, Xinzhong Xu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040904

Research progress of CPP-ACP promoting enamel remineralization

Jing Wang1,2, Yanli Mo1,2, Yishan Liu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040903

Willingness and Influencing Factors of Long-Term Drug Treatment in Endometriosis Patients

Jialan Chen1, Xin Shen1, Qinfeng Liu2, Fan Wang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040901