Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 4, Issue 2, 2022

Stereotypy in the psychiatric symptoms of catatonia

Sun Wei1, Huang Mingjin1, Huang Guoping1, Yao Xiaobo1, Zhang Guangyong1, Gao Li2, Wu Qiao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040210

Research Progress on the Mechanism of miRNA-378 Osteogenesis and Angiogenesis

Hao Sun1, Wufanbieke Baheti2, Yinxuan Pu1, Quan Yang1, Shangyi Lv1, Yu Su1, Bangxiu Zheng1, Huiyu He1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040208