Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 5, Issue 4, 2023

Discussion on the treatment of globus hysteriocus based on mechanism

Fei Yang, Xiaoke Zhang, Xinyu Li, Jieru Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050413

Research progress of depression in TCM

Wang Li1, Zhang Wenwen1, Guo Yawen1, Wang Ling2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050412

Expression of TMEFF2 gene and significance of initiation methylation in bladder cancer

Xiaoqing Zheng, Hao Zheng, Xi Chu, Chuna Zheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050411

Exploring the Antibacterial and Antiviral Mechanisms of Baiyaozi Via Network Pharmacology

Xu Jia1, Danting Mao2, Xiaoyang Zhao2, Xingyue Fan1, Yaqin Hou1, Mei He1, Qian Zheng2, Yao Zhao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050401