Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 5, Issue 7, 2023

Teaching model of clinical medicine internship based on medical teaching collaboration

Lingyu Yu1, Jia Ren1, Yilin Hou2, Sixi Yi1, Yijun Dong1, Ming Xiong1, Yiwei Liu2, Hui Yang1,3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050711

The Current Problems and Optimization Suggestions of Undergraduate Clinical Medicine Talent Training

Yuelong Wang, Zepei Wu, Zhiyong Liu, Yunhui Zeng, Liu Yi, Jianguo Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050710

Research Progress on Post Stroke Depression and 5-HTTLPR Methylation

Yiming Jiang1, Huikai Wang2, Jian Sun3, Xinchen Ren3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050705

A Meta-Analysis of the Effects of Otago Exercise in Patients after Hip and Knee Replacement

Jiayang Zhang1, Yin Yang2, Xinyu Zhang1, Xinjian Ai1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050703