Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 5, Issue 5, 2023

Research progress on the angiogenic-osteogenic coupling signaling molecules of bone tissue engineering

Tiantian Zhu, Wuxikun Wuran, Xiayidan Aihemaitijiang, Huiyu He

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050512

Advances in miRNA research in bone tissue engineering vascularization

Xiayidan Aihemaitijiang, Tiantian Zhu, Wuxikun Wuran, Xing Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050511

Research progress of cyclosporine A in treatment of recurrent abortion

Junlei Zhang1, Nan Li2, Wenjun Liu1, Xiaoyuan Xing1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050508

Research Progress in Surgical Treatment of Proximal Humeral Fractures in Elderly Osteoporotic Humerus

Yunlu Wang1, Xiyong Li1, Lun Liu1, Songfeng Li1, Pengfei Han2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050505

Emotional Labor Education in Intern Nursing Students: A Literature Review

Xinghuan Wang1, Hongfang Chen2, Luyu Zhang1, Jiayi Wang1, Yue Liu1, Jinyan Chen1, Miaoqing Zhuang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050504

Research Progress of Early Non-motor Symptoms of Parkinson's Disease

Guoxian Qi, Zhibin Liu, Jiaqi Su, Linfeng Dai, Fan Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050503

Global trends in disc degeneration and degenerative disc disease: a bibliometric and visualization study

Liao Changsheng1,2, Wang Weiwei1,2, Yang Su1,2, Li Xiyong1,2, Zheng Hongguang2, Han Pengfei2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050502

Global research trends in ossification of posterior longitudinal ligament: a bibliometric and visualization study

Weiwei Wang1,2, Changsheng Liao1,2, Changpeng Zhang1,2, Hongguang Zheng1, Pengfei Han1, Yuan Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050501