Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 5, Issue 1, 2023

Research progress of crown -root ratio in orthodontics

Xu Jinrui, Wang Zihan, Nie Jing

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050116

Application of filling materials in autologous tooth transplantation

Aierxiding Tuersun, Gulinaizaier Kaisaier, Wang Ling

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050114

Changes of temporomandibular joint on Cone Beam CT

Gulinaizaier Kaisaier1, Aierxiding Tuersun1, Gulinuer Awuti1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050113

Bioinformatics analysis based on the fitness effects of taijiquan in human immunity

Weimin Chen1, Zhejian Wu1, Xiaowen Zhang2, Yiqing Guan3, Wang Fei4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050109

The Progress of Diagnosis and Management in Inhalation Injury

Ting He, Wei Liu, Chuan'an Shen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050103

Research progress of endometrial microecology in infertile women

Jiexia Qiu, Weiyan Huang, Jiahui He

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050102