Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 4, Issue 9, 2022

Perioperative nursing measures and effect of colorectum polyp treated by colonoscopy

Huang Kanghua1, Chen Jiaer2, Li Shuqi3, Guo Yi1, Lu Rongxia1, Wu Xiaoling1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 15, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040909

A Real-world Study of Changes in Preoperative and Postoperative CA125, A and M H in Patients with Endometriosis

Suwei Lan1, Xingcha Wang1, Penghua Cui1, Chunhui Wang1, Mingjing Zhai1, Yang Li2, Lifeng Chang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 15, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040908

Research Progress of PRP and Chinese Medicine in the Treatment of Knee Osteoarthritis

Shouguo Wang1, Wenxian Zhang2, Xiaoqiang Wang1, Shijie Wang1, Jianwei Zhao1, Qikai Yan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 15, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040906

Design, synthesis and study of novel indoxine derivatives

Haiyang Sun1, Lei Lv1, Hanchi Liu2, Haiyu Pan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 15, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040905