Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 3, Issue 3, 2021

Design of the Novel Wisdom Trap for Monochamus Alternatus

Xiangshuai Li, Shuqi Li, Chenxin Hou, Yuqian Bai, Hongmei Zhang, Jia Song, Zishi Wang, Hongliang Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030309

Research on the feasibility of smart street lamps based on the 5G era

Yang Shan, Zou Jinting, Song Yang, Song Jiaying, Ma Xiang, Chen Haoran

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030307

A heavy load tire six-component force sensor

Zuoping Yao, Yong Wei, Juncheng Lv

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030304