Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 3, Issue 7, 2021

New Progress in Application of Temporary Plugging and Diversion Technology

Shunhao Mei1, Xiu Yan1, Juzheng Zhang1 and Zhiyao Zhu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 27, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030710

Research on C4 Olefins Prepared by Ethanol Coupling

Shengwei Song1, Shasha Guan2, Wenjie Yuan3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 18, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030707

Research based on the factors affecting the preparation of olefin

Xu Fang, Xi Kuang, Long Zhang, Siqi Peng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 18, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030706

Numerical Simulation of New Anode Baking Furnace

Li Han, Yanfang Zhang, Yiwen Zhou, Yingtao Luo

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 18, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030705

Research on the Present Situation and Development Characteristics of Missile Penetration Technology

Ziqi Li, Guiming Chen, Chengqiang Gao, Zengji Wei and Quanmao Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 10, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030702

Overview of Visual SLAM for Mobile Robots

Chen Wei, Aihua Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 10, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030701