Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 3, Issue 2, 2021

AI lens treatment recovery instrument

Wang Zhitong, Zhang He, Wei Xingbang, Lin Ziang, Zou Jinting*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030212

On the Design of Home Robot

Jin Yuxin, Jin Zixin, Geng Jiamiao, Wang Ping, Zhang Zhiyong*, Zou Jinting

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030211

Study on the Experience Venue Design under the Background of Red Culture

Jin Li, Na Zou, Yu Wang, Xijun Dai, Chongyang Xie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030208

Adsorption of Pb (II) and Cu (II) by Attapulgite/(La+Fe)

Jianping Shang, Han Deng, Yanjun Li, Xiaoping Qin, Bin Zhao, Xuefei Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030207

Research and Simulation of Photovoltaic Power Generation System

Su Wang, Yiming Zou, and Liang Zeng*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 18, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030203