Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 6, Issue 3, 2024

Saline Alkali Land Restoration Machinery Based on Visual Recognition

Wei Ren1, Zhijie Yang2, Yuhan Pang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060323

Design of centralized control system for water curtain dust removal based on Wonderware system platform

Yuhao Shen, Jun Tang, Yuming Long, Qiuyao Li, Yunhao Li, Hanzhang Huang, Liren Huang, Honghan Qin, Jing Xie, Jian Zhou, Huiqiang Wei

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060322

The Application of Big Data and AI in Risk Control Models: Safeguarding User Security

Yongnian Cao, Yijie Weng, Meng Li, Xuechun Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060320

Silkworm Frame Stacking System Based on Two axis Motion Platform

Jianbo Jiang, Jixin Sun, Zhengwei Huang, Hongfu Liang, Zhifei Huang, Chaoshu Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060317

Jet Propeller Design and Impeller Modification of Underwater Spherical Robot

Mingqi Fang, Yunxia Yu, Lei Wang, Zhaobing Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060312

Verification of Hydrodynamic Characteristics of New Combined Structural Cage

Yitian Wang1,2, Zilong Peng1, Lijun Li3, Yang Wang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060307

The Design of the Interchangeable Liner Fitness Washing Machine for Dorm Rooms

Wang Zhengkai, Liu Ailing, Wang Yu, Lv Xinge

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060304

CSR Evolution: New Opportunities and Challenges for IoT in Advancing ESG Practices

Qingsheng Zeng1, Zhenghui Pan1,2,3, Qiongying Zhang2, Ting Han2, Wei Zheng2, Jian Li2, Zhisheng Zhang2,3, Wangfa Feng1, Li Zhen1, Lin Ma1, Kexiang Liu1, Xuecheng Yuan1, Shengxian Xing1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060301