Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 3, Issue 8, 2021

Design and Implementation of Charity Donation System

Jingjing Jiang, Xiaohui Wang, Linyao Li and Bowen Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030810

Fengqiao Electronic Age: Research on Online Mediation of Intellectual Property Infringement in Guangzhou

Huiying Zhong, Leiwun Kong, Ruiguang Chen, Yuetian Wang, Lihua Huang, Shuaixian Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 28, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030807

Design of Resistor Array Drive Controller

Yichong Xu, Jian Chen and Shouyi Liao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 28, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030803