Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 5, Issue 5, 2023

Recent Investigations on Wave Dissipation of New Type Breakwaters

Lipeng Yang1, Shaopeng Yang2, Huayun Song3, Jinlong Zhu4, Zhiyong Zhang5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050509

Research on Structure Design and Simulation Test of Double-Layer Chain Plate Shared Dryer

Lin Wei1, Peng Guohua1, He Zhibo2, Chen Jing3, Wang Chao1, Chen Guihui4, Wu Pan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050508

Analysis and Research on Influencing Factors of Unscheduled Shutdown of Coal-Power Units

Limeng Zhang1, Jiayan Sun2, Yantao Chu3, Zhonghua Zhao4, Qiubo Qi4, Ke Liu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050505

Simulation analysis of tube-shell heat exchanger

Wang Xiaojuan, Hu Xiaoqing, Yan Shuo, Fu Yilin, Yang Xinshuo, Lv Xiangkun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050502

Research on the robotic arm modeling algorithm based on deep learning

Hongkun Xiang1, Lihua Huang2, Tianyu Lan1, Jun Wang1, Yan Zhao1, Binlong He1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050501