Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 5, Issue 9, 2023

Design of an Intelligent Robot with Anti-interference

Guangqiang He, Huipeng Chen, Zhixiong Fan, Congyuan Jiang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050915

Design Method of Intelligent Control of Central Air Conditioning through PLC

Li Mingxi, Zhang Qingsi, Li Fuyun, Li Qi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050910

Design of the Robot for Goods Transportation in Shops

Wang Ruihan, Liu Chunli, Yu Yang, Wang Jiale, Yi Lu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050909

Design of Structure and Control System for Ultrasonic Welding Industry Robot

Lijie Zhou1,2, Fa Huang1,2, Ruilin Hao1,2, Guoqing Cai1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050908

Study of water pollution in river-groundwater systems

Long Chen, Wenwu Zhou, Yang Yu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050907

Design and Research of Security Software Based on Traffic Analysis

Zhong Manlin, Yin Hang, Zhou Jianhan, Lan Tianyu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050906

Research on System of US Army Data Link

Bingyin Ren1, Yibing Liu1, Pengcheng Guo2, Teng Niu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050904

Research on Seismic Performance Evaluation of Prefabricated Reinforced Concrete Structures in High-Rise Buildings

Wanhe Li, Xuanqiao Che, Tingyu Wan, Ling Wu, Xiaohui Wang, Yimin Zhou, Haifeng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050903

Research on Experimental Education for Measuring Metal Resistivity

Yiwei Wang1, Jinguang Zhu1, Chenwei Li2, Defeng Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050902