Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Volume 5, Issue 11, 2023

Research on temperature rise test of low voltage reactive power compensation device

Zhi Li1, Zhenjing Yan1, Wei Jing1, Shaojie Wang1, Wanli Rong2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051114

Road Scene Semantic Segmentation Based on Deep Learning

Zhaoxiang Wang, Kaiqi Huang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051113

Design and implementation of intelligent voice classification trash cans

Li Hu1, Mengling Zhang1, Xiaoping Li1, Shuai Yan1, Hui Zhong2, Wei Long1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051109

Research on Automatic Inspection System Based on Computer Artificial Intelligence RPA Technology

Jiawei Shi, Jinyi Sun, Menglei Zhang, Jiangang Sun, Yi Zhao, Jingwen Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051108

Smart signal design and implementation of the trash can

Li Hu1, Dongqing Jiang1, Wei Long1, Hui Zhong2, Mengling Zhang1, Shuai Yan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051107

Mechanistic Modeling and Optimal Design of a Heliostat Mirror Field

Ruize Liu, Shixuan Tang, Zijian Zhuang, Yijie Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051106

Research on key technologies of drilling auxiliary robots for geothermal drilling platforms

Jiayu Zhang, Shuo Yang, Haipeng Yan, Bin Xiao, Huli Niu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051105

Analysis of the Development Trends of New Energy Electric Vehicle Technology in the Context of Carbon Neutrality

Yibei Yu1, Jinru Zou2, Xinyi Liu3, Jiaqian Sun4, Auston Alexander An5, Winston Alexander Zhu5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051102