Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

Research on Realization of College Students’ Individual Difference in English Teaching

Fang Zhao, Xueping Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 15, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070513 | Downloads: 5 | Views: 167

New Perspective of Teaching and Research Reform: Exploration and Practice of Teaching Strategies in Marine Pharmacology of Chinese Medicine

Jingkai Zhou1,2, Wei Liang1,2, Rongbing Fu1,2, Hongshen Zhang1,2, Yufeng Zhao1,2, Libei Huang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 15, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070510 | Downloads: 4 | Views: 173

Effective Practices of Enhancing Students' Safety Awareness in Teaching Laboratories in the New Era

Xu Hu, Jiajing Wan, Binyan Zheng, Haohan Ren, Jianmin Chen, Qicai Ying, Xuelian Bai

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 15, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070504 | Downloads: 6 | Views: 212

Exploring and Evaluating a Blended Learning Model of Theoretical Mechanics under the Ideological and Political Education

Li Haikang1, Xue Quanting1, Zhang Zhihong1, Zhang Xiaoyuan1, Geng Jing2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 15, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070503 | Downloads: 5 | Views: 177

Practice and exploration of the construction of radiotherapy for oncology under the background of new medical science

Guohui Liu1, Tian Lan2, Yunlong He1, Chunbo Wang1, Mingyan E1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 15, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070501 | Downloads: 4 | Views: 193