Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Business & Management | Francis Academic Francis

Academic Journal of Business & Management

ISSN: 2616-5902 (Print)

Volume 4, Issue 1, 2022

Enterprise Financial Report under the Background of Big Data

Zufang Tan, Furong Cao, Jiaoling Lu, Yuxin He, Xinyi Liu, Chu Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 20, 2022

DOI: 10.25236/AJBM.2022.040114

The Application of BDT in Enterprise Strategic Management

Bei Zhao1, Jingjing Du1, Wei Gao2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 20, 2022

DOI: 10.25236/AJBM.2022.040113

Research on Logistics Information Management System Based on Blockchain Perspective

Huizhen Liu1, Benhong Peng2, Zhi Liu3, Yanyi Zhang1, Zhenhuan Xu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 20, 2022

DOI: 10.25236/AJBM.2022.040105

Research on Implementation Guidance and Market Mechanism of Electric Energy Substitution in Hebei Province Based on Low-Carbon Energy Planning

Yi Liang1, Yingying Fan2, Zhiliang Dong3, Yongfang Peng1, Yongli Zhang1, Haigang An1, Qiaoran Yang1, Ziyi Liang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 15, 2022

DOI: 10.25236/AJBM.2022.040101