Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Business & Management | Francis Academic Francis

Academic Journal of Business & Management

ISSN: 2616-5902 (Print)

Volume 3, Issue 8, 2021

Financial Credit Default Forecast Based on Big Data Analysis

Huihui Jin1, Longyin Luo1, Xinyi Wang2, Xiaoqi Zhu3, Lian Qian4, Zhice Zhang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030810

Influences of the epidemic on the catering industry and future prospects

Xiangchi Liu1, Xinyang Zheng2, Kudusi Naibijiang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030809

Identification and Prediction Methods of Financial Anti-fraud

Kejia Zhu1, Pengzhou Fang2, Haocheng Li3, Ruihan Shi4, Yutian Shi5, Yanyuzi Chen6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030808

Consumer Purchasing Behavior on Food Delivery Platforms

Yujie Zhu1, Ye Tian1, Taiyu Wang2, Orlina Ursula D. Regua1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030806

Enlightenment from the performance of pork processing industry during the COVID-19 epidemic

Haoxuan Zhang1, Huaiyu Chen2, Zhentao Hong3, Zhiran Li4, Zhandong Xu5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 5, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030803