Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Business & Management | Francis Academic Francis

Academic Journal of Business & Management

ISSN: 2616-5902 (Print)

Volume 5, Issue 6, 2023

Analysis of COVID-19's Influence on Enterprise Management Performance

Tianyao Bu1, Xiuliang Zhang2, Dongyan Wu3, Wenmiao Yu4, Jieqi Yuan5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050614

A Novel Digital Transformation Strategy for Enterprise Business Management with Big Data

Jiachen Li1, Kelare Yeerlan2, Jianhong Li3, Ziyi Liu4, Jianxiao Su5, Yuansheng Wang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050603

Analysis on the correlation between credit scale of financial institutions and stock market price data

Zhiyuan Zhang1, Zhechi Liu2, Min Li3, Ruilin Wang4, Feng Zhang5, Yishuai Wang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050602