Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Business & Management | Francis Academic Francis

Academic Journal of Business & Management

ISSN: 2616-5902 (Print)

Volume 3, Issue 6, 2021

Stock Prediction Methods based on Ensemble Learning

Zhiyuan Wei1, *, Yingxu Chen2, Meng Gao3, Yuancen Li4, Jianan Wan5, Yuqi Su6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 20, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030619

Research on the Financial Market Reaction under the Extraordinary Public Health Emergencies

Fangyuan Cai1, Shuyuan Zhang2, Jiaxing Guo2, Xinyang Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 20, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030617

Blockchain: A Method to Improve Voting System

Yueren Sun, Haoqi Wang, Dandan Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030615

The Influences on Supermarkets’ Goods’ Marketing under the Normalization of COVID-19

Jiayun Sheng1, Yuxing Gao2, Liuke Sun3, Jiawen Wan4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030608

SVR Model Used for Economic Fluctuation Analysis

Jiarui Wang1, Shanshan Hou2, Xuan Cheng3, Ke Fan4, Yingfa Zhang5, Ruiying Chen6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030607