Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 3, Issue 2, 2020

A Dual Battery Power Management System for Solar Charging to Improve Charging Efficiency

Peng Yuxi, Zhang Teng*, Zhu Kai, Kong Weifeng, Fu Siwei, Du Xuewu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030213

Research on Wind Turbine Selection Based on Different Heavy Icing Data Processing Strategies

Xiangdong Zhu1,*, Dezheng Ning1, Huaikong Zhang1, Siwei Wang1, Jianbo Fu1, Yonghui Lu1, Yuhua Wang1, Shouyuan Fan1, Jun Pang2, Lixin Wang2, Miao Zhang2 and Jianyu Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 16, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030212

Realization and Research of Single Energy X-ray Based on X-ray Machine in Low Energy Region

Ruiqiang Song1, 2, *, Yuqin Wen1, 2 and Mengyuan Si1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 7, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030203