Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 3, Issue 1, 2020

Research Progress of Thermodynamic Simulation for Methane Dry Reforming

Yueming Xia, Sha Wang*, Cong Shi, Jialun Xu, Rui Xia, Haoran Xu and Shubin Xing

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030113

Facile Preparation of Porous Silicon from Silver-Assisted Chemical Etching Method on Silicon

Jin Chen*, Xueming Li, Wenjing Yang, Yixuan Mou, Anqi Li, Yuting Xie, Yali Wang and Peng Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030112

Research of Modeless NC Casting

Liu Caijun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 16, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030111

Transient Stability Study of Multi-machine System with Wind Farm

Yu Changyong, Zhang Mingli, Jiang Li, Xu Yanlu, Lu Tianqi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030101