Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 6, Issue 11, 2023

Research on temperature rise method of low voltage switch equipment

Zhi Li1, Wei Jing1, Shaojie Wang1, Zhenjing Yan1, Wanli Rong2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061114

Research on the Construction of Smart Shipping Standard System

Wang Le, Huang Xu, Zhang Hemu, Xu Haichao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061113

Enhancing SRTM DEM Correction Accuracy with a PSO-RF Method Utilizing ICESat-2/ATLAS Data

Zeyuan Dai1, Xiang Liu2, Lihua Zhang1, Yinfei Zhou1, Zeyu Li3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061111

Design of Intelligent Curtain

Guifa Yao1, Maorong Gu2, Yafei Chen3, Yadi Chen4, Huifang Chen1,5, Shuzhu Tian1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061107

Research on the vehicle safety protection system "Drive with confidence"

Hongjing Yuan, Zhengquan Zheng, Qing Chang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061103