Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 6, Issue 10, 2023

Research on Jinhua Hydrogen Fuel Cell Vehicle Standard System

Chu Junwei1, Hong Wei1, Zou Zhengyue1, Li Yueqiao1, Wang Xuewu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061012

Design of Highway Icing Warning System

Xin Shuaichen, Yang Songbo, Liu Yuyao, Wang Yiping

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061006

Design and Simulation of an Octopus-like AUV

Jiayi Li1, Meng Zhang2, Minang Ouyang3, Chongxiao Jiang4, Mincan Ma5, Junhao Deng6, Xiaoqing Zhu7

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061004

Control Strategy for Electric Spring Based on ACO-QPCI

Yudong Li, Baihui Lv, Yan Hou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.061002