Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 3, Issue 4, 2020

The Overview of LaBr3:Ce Detector Application

Jiehao Chen*, Xiaochuan Sun and Jingge Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 23, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030416

The Optimize Design of Limiting Valve in FSAE Racing

Xiaolong Cheng, Bo Wu*, Bangzhen Huang , Feng Tian, Li Zhi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 8, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030411

Optimized Design of Motors Gas Intake System in FSAE Racers

Xiaolong Cheng, Bo Wu*, Zhi Li, Bangzhen Huang, Leilei Hao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 8, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030410

Research on the Allocation of Parking Resources under A-CDM Mechanism

Liu Chang1, *, Xiaoze Shen2 and Enxi Fan3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 28, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030404

Research on Intelligent closestool cleaner

Chen Kexin, Chen Jingyi, Tang Jie, Chen Xinquan, Gong Tianxiao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 8, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030402

Research on Integrated Optimization of Distributed Distribution Network

Yu Changyong, Xu Weimao, Zhang Mingli, Li Fang, Lu Tianqi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 4, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030401