Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 5, Issue 13, 2022

Research Progress of Miniaturized Solid State Ion Selective Electrode

Wenpin Zhang1,2,3, Zhi Xiong1,2, Yong Huang1,2, Huasheng Xiao1,2, Xi Jia1,2, Shizhong Peng1,2, Yun Liu1,2, Shouliang Chen1,2, Chen Zong1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.051308

Creep Behavior and Creep Model of the Sliding Zone Soils in Xiapa Landslide

Xuguang Wang1, Xianlian Wang2, Siyu Zhu1, Chen Wang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 10, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.051307

Energy Efficiency Optimization Based on Digital Twin Workshops

Guoshun Wang, Zhigang Bing, Zhaohao Hou, Ying Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 10, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.051303