Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 5, Issue 9, 2022

Fast Template Matching Algorithm Based on Contour Hu Invariant Moments Object Recognition Method

Lingmin Yang, Kongyang Jiang, Chaoyong Fang, Long Chen, Chunying Zhang, Zhongyu Wang, Menghui Han, Liuyu Hao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 15, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050909

Research on Cloud Printing Technology Based on LBS and Knowledge Sharing

Xudong Pang1, Shaocheng Hu1, Chengfeng Li1, Jiayi Zhou1, Yunming Yang2, Zhixuan Xia3, Jiakai Wang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 15, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050904

The parameter acquisition system of oil drill’s bit in working process

Pan Wu, Wei Lin, Jun Tian, Guochao Li, Chunping Liang, Jianhua Zhao, Yanyun Chen, Linyan Chen, Guang Chen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 15, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050902