Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 3, Issue 7, 2020

Research on conducted EMI noise diagnosis method based on Infomax-WT algorithm

Baitong Song, Wu Zhang, Zhou Chen, Hao Ma, Yakang Pei

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 3, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030719

Leaching of Zinc- containing converter sludge in sulfuric acid solutions

Xin Liu1, Guo Xiong2, Tong Chen1, *, Yunhua Zhou2, Junfu Qiu1, Li Zeng2, Yuanhao Wang1, Jia Xiong2 and Zihao Zheng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 2, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030715

Research on Accurate Perception of Crop Growth Environmental Factors in Facilities

Gongao Hou, Xu Jian*, Guan Feng, Shang Haodong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 13, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030710

Purely Axial Torsional—translational Coupling Model Research of Helical Planetary Gear Sets

Chao Ma1, 2, Huan Chen 3,*, Shengkai Jia1, 2, Leishuai Zhang1, 2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 13, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030709

Effect of irrigation on crop yield in Shendong saline alkali area

Yangnan Guo1, Guoqing Chen2, *, Jing Chen3, Miaomiao Zhang2, Li Bin3, Li Qiang3, Chang Jianhong1, Mingjiu Wang4, *

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 6, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030706

A Measurement System for Target Distance and Dimension Based on Monocular Camera

Jinrong Huang, Bijian Jian*, Jinghua Wei and Sheng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 5, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030703