Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Volume 7, Issue 3, 2024

Research on Fault Diagnosis of Transmission Lines Based on Machine Learning

Wang Wei, Jiang Yonglin, Yin Jinyang, Li Xiaoyang, Huang Yingjie, Qiao Huilong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070323

Research on Coal Mine Gas Monitoring System

Xu Hu1, Yang Zechen2, Wan Hongqiang2, Shao Linpeng2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070322

Design and Structural Analysis of the ROV Framework Based on ANSYS

Shaoda Wang, Lianhai Wang, Jikuan Wang, Yufan Chen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070318

Research and Implementation of a Multimodal Biometric-Based Attendance System

Peng Xiaoliang, Yin Hang, Zhao Shengqi, Lan Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070315

Exploration of an Apple Grading Model Based on Near-Infrared Spectroscopy

Fengkang Qiao, Tingting Liu, Zhipeng Li, Yanan Xue

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070312

Design and Simulation of a High-Efficiency Cyclone Separator for Bioaerosol Collection

Jiao Ren, Weijie Liu, Yanni Zhang, Jinhua Liu, Zhanwu Ning

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070308

Application Prospect of Deadlock Detection and Removal Technology in Modern Operating System

Shukun Wu, Zhongdong Wang, Zihan Yu, Xiangxin Li, Jianhao Lin, Zhensong Chen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070307

Research on corn ears defect detection algorithm based on improved YOLOv7

Chen Jiyao1,2, Long Dongping1,2, Yang Shaozhou1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070306

Lidar SLAM-Enabled Precision Detection of Coal Bunker Structural Damage

Jingxuan Yan1, Kejun Huang2, Xiaoquan Huo3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070305

Sound Source Analysis of Blade Aerodynamic Noise of Megawatt Wind Turbine Based on Vortex Sound Theory

He Ruirong1, Liu Houcai1, Kang Huimin1, Zhang Xuewen2, Xi Jiale1, Shen Xiangjun1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070304

LPD-YOLO: A Lightweight License Plate Detection Method with Strong Generalization Ability

Junhua Xu1, Jiawei Luo1, Jintu Wei1, Yiwen Luo1, Minhua Ye2, Junpeng Tang1, Ruihan Chen1, Xuewen Chen1, Di Ning3, Zhi Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/AJETS.2024.070303