Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

Research on the ability of undergraduate nursing health assessment under the mixed teaching mode

Ji Haixu, Liu Xuyan, Zhang Wenxi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 5, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.060322 | Downloads: 8 | Views: 127

Research on the Teaching Reform of Business Copywriting Course in the New Era

Liu Han, Zhang Zhongqiu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 5, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.060315 | Downloads: 3 | Views: 135

Study on the Function Positioning and Operation Model of Teacher Education College of Zhangjiakou University

Wang Jianguo, Song Yanfeng, Song Cuie, Li Yan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 5, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.060314 | Downloads: 2 | Views: 133

Application of Online Course Resources in College English Teaching

Wang Xi, Zeng Zheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 5, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.060313 | Downloads: 3 | Views: 131

Study on How to Interpret China’s Stories in English Class during Primary Education

Cheng Fengping, Dong Yufang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 5, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.060309 | Downloads: 3 | Views: 132