Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Humanities & Social Sciences | Francis Academic Francis

Academic Journal of Humanities & Social Sciences

ISSN: 2616-5783 (Print)

Volume 7, Issue 1, 2024

The contemporary significance of modernist design ethics

Yuchen Xia, Lu Wang, Yueyao Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2024

DOI: 10.25236/AJHSS.2024.070138

Study of Irony on Speech Act Theory

Ronggen Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 25, 2024

DOI: 10.25236/AJHSS.2024.070129

Public opinion of school reputation

Shu Wu1, Xiaobei Wang1, Hongwei Yu1, Xucong Zhang1, Weiyang Xia1, Dingyi Cheng1, Alia Erbolat2, Xueping Qian3, Beibei Tang4, Kangrui Sun5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 25, 2024

DOI: 10.25236/AJHSS.2024.070111