Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

The Factors Affecting Teachers' Evaluation

Yuhong Liu, Xiaoli Hu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 25, 2022

DOI: 10.25236/FER.2022.051214 | Downloads: 23 | Views: 580

Research on project-based teaching of "crop genetics and breeding" course in higher education

Huan Long, Yuxuan Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 25, 2022

DOI: 10.25236/FER.2022.051209 | Downloads: 16 | Views: 682

Inquiry Teaching Design of the Ohmmeter Modification Simulation Experiment

Suye Lü, Enzhong Tan, Shengtong Feng, Chunna Yu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 25, 2022

DOI: 10.25236/FER.2022.051207 | Downloads: 18 | Views: 618

Review of the research literature on Chinese teacher education and punishment in the past ten years

Zhongmei Wang1, Wang Mulin2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 25, 2022

DOI: 10.25236/FER.2022.051203 | Downloads: 32 | Views: 922

Exploration and Practical Research on Mixed Teaching Mode

Wang Ping1, Ye Jiaqi2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 25, 2022

DOI: 10.25236/FER.2022.051202 | Downloads: 23 | Views: 718

Exploration on Images Translating of Chinese Classical Literature

Ying Sun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 15, 2022

DOI: 10.25236/FER.2022.051120 | Downloads: 28 | Views: 879