Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

The Intelligent Development of Rural Tourism Industry in Jilin Province

Zhao Zhuang 1 * , Yang Yilin 2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FER.2019.021013 | Downloads: 17 | Views: 887

An Attempt of Applying “Flipped Class” in Psychology Teaching in Universities

Wang Hui , Zhang Yuting, Liu Xufeng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FER.2019.021006 | Downloads: 14 | Views: 843

Research on the Application of Flipped Classroom in College English Writing Teaching

Xie Min, Jiang Hui

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FER.2019.021004 | Downloads: 38 | Views: 1128

The Images in the Rocking-Horse Winner

Cui Huiying

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FER.2019.020925 | Downloads: 78 | Views: 1449

Study on politeness of Mongolian “bainu” chat tool

Lu Wei-wei, Wu-ri-na, Sun Hong-jiao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FER.2019.020924 | Downloads: 30 | Views: 898