Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

Volume 4, Issue 4, 2021

A Study of Higher Education Factors Based on Principal Component Analysis

Bingxue Li1, Jinqi Wang2, Jiarui Zhang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 16, 2021

DOI: 10.25236/FER.2021.040420

Checking the Pulse and Temperature of Higher Education Based on K-means

Menghui Chu, Zekai Wang, Zirui Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 15, 2021

DOI: 10.25236/FER.2021.040416

Research and Exploration Based on X Certificate in 1+X Certificate System

Shaohua Fu1,*, Li Xiang2, Lan Peng2, Lu Tan1, Xuejiao Chen1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 2, 2021

DOI: 10.25236/FER.2021.040403