Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

Volume 6, Issue 20, 2023

Interlanguage Fossilization in English Writing of English Majors

Liping Zhang, Huan Zhang, Huiru Nian, Li Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.062018

Analysis of the Role of Labor Education in the Growth Education of College Students

Xu Xuede1, Zhu Xinyu2, Lu Ye2, Liu Zihan2, Zhu Yuewang2, Wang Yifan2, Bian Feifan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.062008