Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

Volume 7, Issue 6, 2024

The Development and Application of the Metaverse in Smart Education in Chinese Universities

Zhang Yanqiu1, Shen Yinghua2, Hao Rongxia1, Zhou Xiaoping1, Shao Jiangang1, Wang Jinmin1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 20, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070623

The application of calculus thought in college physics teaching

Yun Jiang, Yue Pan, Ruihua Tang, Gen Wang, Chuanyu Fan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070604