Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

Volume 7, Issue 1, 2024

The Current Status and Future Trends of Higher Education in Mechanical Engineering

Xiaowei Xia, Guobao Jin, Zifeng Zhang, Xueyan Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070132

Analysis of Factors Influencing Online Teaching Ability of Secondary School Teachers

Qixin Xu1, Yan Liang2, Huanhuan Yuan3, Shiya Zeng4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 25, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070113

The Teaching Design of Ethnic Medicine Course on Campus Zhuang Medicine Probation under the Achievement-oriented Education Concept

Hongshen Zhang1,2,3, Xibin Dou1,2,3, Rongbing Fu1,2,3, Jingkai Zhou1, Guodong He1, Lihua Huang4, Yufeng Zhao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 25, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070109

Investigation into Perspectives of Chinese Vocational College Instructors on Digital Teaching in Tertiary Education

Jiawen Yu1,3, Sheiladevi Sukumaran1, Xinxiang Gao2, Hongying Li3, Yidan Hu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 25, 2024

DOI: 10.25236/FER.2024.070106