Welcome to Francis Academic Press
International Journal of New Developments in Education | Francis Academic Francis

International Journal of New Developments in Education

ISSN: 2663-8169 (Print)

Volume 5, Issue 23, 2023

Research on Ideological Teaching Practice of College English Listening and Speaking Course under the Optimized Teaching Model

Lu Wang1, Huan Liu1, Guoxin Chen1, Haiyan Jiang1, Yan Wu1, Nan Li1, Jinzhong Liu1, Wen Hou1, Hongjuan Zhang1, Yu Li1, Xinxin Chen1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJNDE.2023.052330

Reform and Innovation of Practical Teaching Quality Assurance Based on OBE Concept

Feng Jianguo, Gao Zongjun, Wang Min, Zhang Chunrong, Tian Hong, Xia Lu, Chen Tao, Zhang Yuqi, Liu Jiutan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJNDE.2023.052302