Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Educational Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Educational Research

ISSN: 2522-6398 (Print)

Volume 6, Issue 26, 2023

International Comparative Study of Digital Textbook Application Policies

Wenjuan Fan, Ming Li, Jiwei Guo, Mingxia Li, Wenling Tian, Shengjie Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.062611

Research on Virtual Simulation Experiment Teaching of Concrete Structures Based on Simdroid

Miaomiao Bai, Liyun Tang, Hongjun Jing, Zheng Dang, Hui Liu, Botuan Deng, Hailiang Jia, Xu Duan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.062608

The Influence of Cultivating the "Four Abilities" on the Employment and Entrepreneurship Level of College Students

Zhang Shengai1, Yu Mingli1, Jing Bo1, Chen Jia1, Zhang Zhuqi1, Liu Xiaohua2, Zhao Ming2, Wang Yuyan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/FER.2023.062601